Životné prostredie – významný indikátor pri výbere miesta na život

Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky pre existenciu organizmov vrátane človeka. Aby sa udržala a zlepšila rovnováha jednotlivých zložiek životného prostredia, musíme ich chrániť pred škodlivými zásahmi a vplyvmi.

Aj keď kvalitu životného prostredia nevieme úplne ovplyvňovať tak, ako je to napríklad pri doprave, školstve, či sociálnej oblasti, môže každý región urobiť čo najviac preto, aby svoje okolité prostredie ochraňoval, ľudí o ňom pravdivo informoval a tiež sa snažil urobiť všetko preto, aby jeho kvalita bola čo najvyššia.

A práve týmito kompetenciami samosprávnych krajov sa bude aktuálne započatý projekt „Efektívne regióny“ zaoberať  počas nadchádzajúcich dvoch rokov implementácie.

Projekt si „zoberie na mušku“ dva typy indikátorov, ktoré odzrkadľujú situáciu v oblasti životného prostredia na územiach jednotlivých VÚC. Prvou skupinou indikátorov sú globálne (alebo celkové) indikátory, v rámci ktorých sa predpokladá, že by mal každý región mapovať či už vlastnými alebo inými zdrojmi kvalitu ovzdušia a vôd, ktoré jeho obyvatelia využívajú. Rovnako by sa mal ale snažiť aj o čo najväčšiu efektivitu odpadového hospodárstva v danej oblasti, ktorá výraznou mierou ovplyvňuje práve kvalitu životného prostredia, a následne aj počet lokalít s environmentálnou záťažou. Práve dnes sú totiž tieto indikátory pre výber miesta na život alebo prácu čoraz viac dôležitejšie – pretože sa ukazuje trend sťahovania sa obyvateľstva na miesta, kde je životné prostredie čo najmenej zaťažované.

Druhou skupinou indikátorov v oblasti životného prostredia v projekte budú špecifické indikátory, medzi ktoré patrí práve skutočnosť, či daná obec alebo mesto informuje svojich obyvateľov o stave ovzdušia a o stave vôd pravdivo a aké spôsoby – formy komunikácie – na to využíva.

Samozrejme na kvalitu životného prostredia majú vplyv aj ďalšie faktory – napríklad či existujú a v akom stave sú verejné vodovody, aký je rozvod a čistenie vody, koľko sa produkuje komunálneho odpadu a ako sa spracováva – recyklácia, zneškodnenie, odvoz, ale sleduje sa aj množstvo emisií a následná intenzita znečisťovania prostredia. No je nevyhnutné začať v prvom kroku s čo najviac výpovednými indikátormi, ktorých podklad bude slúžiť pre nastavenie vhodných spôsobov spracovávania informácií o ďalších faktoroch.

Ako možno vidieť, problematika ochrany životného prostredia a s tým súvisiace získavanie dát o jeho stave je neskutočne rozsiahla. Spracovať tieto dáta a poskytnúť ich verejnosti (vzhľadom na ich komplexnosť) v pochopiteľnej a vizuálne prijateľnej forme je nesmierne zložité, avšak bod, v ktorom je potrebné aspoň začať sme už dávno prekročili. A tak sa projekt „Efektívne regióny“, podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP EVS, snaží chopiť príležitosti a dokázať, že životné prostredie a financie využívané pri jeho ochrane a sledovaní jeho stavu v jednotlivých regiónoch Slovenska je možné využívať efektívne, najmä prostredníctvom verejne dostupných údajov, ktorých máme síce obrovské množstvo, no nie sú zatiaľ spracované tak, aby nám poskytovali tak potrebnú výpovednú hodnotu.

Konečným cieľom spomínaného projektu sa preto stáva vytvorenie špecializovanej platformy, ktorá bude spracúvať verejne dostupné dáta a poskytovať výstupné informácie obyvateľom, médiám a aj samotným predstaviteľom VÚC, aby mohli pristúpiť k svojim kompetenciám tým najefektívnejším možným spôsobom.

 

 

Späť na novinky