Projekt

Názov prijímateľa: APEL, Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Názov projektu: Efektívne regióny
Miesto realizácie projektu v zmysle žiadosti o NFP: Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 296 217,60 EUR

O projekte Efektívne regióny

Napriek tomu, že popis finančných tokov je na Slovensku dobre zdokumentovaný, v súčasnosti je prakticky nemožné monitorovať efektívnosť verejnej správy. Chýba dostatočná analýza parametrov popisujúcich skvalitňovanie (alebo zhoršovanie) stavu spoločenského života vo vybraných oblastiach v závislosti od investovaných prostriedkov. V praxi to znamená, že hoci má verejnosť a analytici pomerne detailné informácie o vynakladaných nákladoch, len veľmi málo sa vie o skutočne dosiahnutej efektivite. V konečnom dôsledku tento stav zvýhodňuje politických predstaviteľov schopných efektívne komunikovať s médiami a nie tých, ktorí dokážu efektívne riadiť inštitúcie.

Projekt „Efektívne regióny“  čerpá inšpiráciu z úspešných zahraničných iniciatív a reaguje na identifikovaný deficit, ktorý je na Slovensku prítomný práve v oblasti sledovania vynakladaných zdrojov financií v porovnaní s efektivitou výsledného riešenia vo verejnej správe. Keďže oblastí verejných politík, ktoré sú v kompetencii vyšších územných celkov je veľké množstvo, v procese  implementácie projektu bude pozornosť venovaná 3 vybraným „okruhom“ na sledovanie, a to dopravná infraštruktúra, životné prostredie a vzdelávanie.

Projekt je primárne určený obyvateľom menej rozvinutých regiónov, ktorí sa na základe prezentovaných dát dozvedia o tom ako verejná správa získava a míňa verejné zdroje vo vzťahu k výkonu jednotlivých oblastí a služieb, ako sa darí slovenskej ekonomike alebo ako sa vyvíja demografická krivka. Projekt má za cieľ slúžiť aj zamestnancom VÚC, ktorým na základe konkrétnych dát uľahčí rozhodovanie o veciach verejných. V neposlednom rade bude prínosom aj pre médiá, ktoré získajú presnejší  a kvalitnejší zdroj čerpania informácií pre informovanie verejnosti.

Hlavným cieľom projektu je vývoj komplexnej platformy pod názvom Efektívne Slovensko, ktorá bude mapovať investície do verejnej správy na úrovni VÚC v porovnaní s dosiahnutými výsledkami v konkrétnych oblastiach verejných politík. Projekt identifikuje rozsiahle množstvo konkrétnych indikátorov, ktoré širokej verejnosti poskytnú špecializované reporty zamerané na verejnú správu a mieru jej efektivity.

Medzi výsledné výstupy projektu budú patriť:

    • Vytvorenie metodiky pre účely neskoršieho hodnotenia,
    • spracovanie analytických štúdií o vyšších územných celkoch menej rozvinutých regiónov,
    • zostavenie analýz s konkrétnym hodnotením efektívnosti jednotlivých inštitúcií,
    • vytvorenie platformy, ktorá bude automaticky spracovávať a vizualizovať vybrané efektivity kvality,
    • vytvorenie komparatívnej štúdie,
    • realizácia informačnej aktivity.

Projekt „Efektívne regióny“ má  potenciál formulovať verejné politiky a nastavenie úrovne služieb v regiónoch, porovnávať a hodnotiť výkonnosť jednotlivých úradov a v neposlednom rade priniesť nestrannosť  a fakty do verejnej diskusie.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk

img