Prečo sú dôležité dáta v životnom prostredí

Životné prostredie ovplyvňuje nás všetkých a práve jeho kvalita nám môže život zlepšovať alebo naopak zhoršovať. Avšak, aby sa kvalita životného prostredia uberala správnym smerom, je dôležité mať o nej dáta, vedieť ich analyzovať a na ich základe následne pripravovať a vykonávať aj opatrenia na jeho zlepšovanie. Počas dátovej analýzy v projekte Efektívne regióny sme došli k záveru, že dáta sú v tejto oblasti nedostatočne zverejňované, v jednotlivých regiónoch ani nie sú sledované všetky oblasti životného prostredia a tak sa ťažko bez ich dostupnosti navrhujú nejaké riešenia. Bez dobrých dát a bez ich analýzy však nie je možné ani ďalšie procesy v oblasti životného prostredia.

Z hľadiska životného prostredia, môžeme skonštatovať, že výsledky dátovej analýzy v projekte Efektívne regióny, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP EVS, je táto problematika v jednotlivých krajoch riešená len veľmi okrajovo. Niektoré kraje ju dokonca ani nemajú v agende – ich činnosť je zúžená len na vydávanie rozhodnutí k žiadostiam týkajúcim sa územného plánovania, ktoré môžu ovplyvňovať aj životné prostredie. Je to dané najmä tým, že kraje nemajú oblasť životného prostredia legislatívne danú ako povinnú agendu, a tak sa k tomu aj stavajú.

Oblasť životného prostredia však každým dňom naberá na význame, a tak aj dáta k nej sa stávajú významnejšími. Hlavné kategórie, ktoré sleduje Ministerstvo životného prostredia sú voda, ovzdušie, odpady a ochrana prírody. Žiaľ, dáta k týmto oblastiam na úrovni VÚC nemajú rovnakú štruktúru a ani kvantitu.

Voda

Dostupnosť a kvalita vody určuje podmienky existencie na Zemi. Z hľadiska biologického a spoločenského života je nenahraditeľnou zložkou životného prostredia. Od dostatku a kvality vody závisí nielen úroveň hospodárskych aktivít štátu, ale aj úroveň života ľudí. Princípom vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky je preto komplexná starostlivosť o zachovanie a využívanie domáceho vodného bohatstva. – uvádza sa na stránke Ministerstva životného prostredia.

Táto kapitola poskytuje dáta o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách – dĺžke i kvalite, obsahuje vodný plán Slovenska – manažment správneho územia povodia Dunaja a povodia Visly, sleduje kvalitu vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach – hlavne mimoriadne zhoršenie kvality vôd, obzvlášť škodlivými látkami, ale aj ochranu pred povodňami – dnes už nie tak nie častým javom v niektorých oblastiach Slovenska. Žiaľ, zverejnené údaje nie sú z každého regiónu Slovenska dostatočné, a pritom by určite pomohlo aj jednotlivým krajom, keby boli údaje jednotné a kompletne dostupné online, pri plánovaní nielen financií, ale aj iných aktivít dôležitých pri ochrane vody a vodných tokov.

Ovzdušie

Táto oblasť je sledovaná v rámci ministerstva pod úsekom štátnej  správy ochrany ovzdušia. V tejto oblasti nie sú žiadne dáta, hovorí sa iba o správnych poplatkoch na ochranu ovzdušia, o emisiách a ich množstvách a o informovanosti verejnosti. Dáta z tejto oblasti sú taktiež zachytené v každom regióne veľmi slabo a nie je preto možné použiť stránku ministerstva ako primárny dátový zdroj. Súvisí to pravdepodobne aj s tým, že tejto oblasti nie je doteraz venovaná dostatočná dôležitosť. Niektoré kraje síce produkujú akčné plány na ochranu ovzdušia a zlepšenie jeho kvality, výsledné dokumenty, či sa plány dodržali, však nebolo možné dohľadať.

Odpad

Odpadové hospodárstvo je v rámci ministerstva životného prostredia v kapitole odpady a venuje sa odpadom, ako aj obalom a hlavne ich zberom. Program odpadového hospodárstva je podrobne zverejnený len v rámci jedného kraja – bansko-bystrického, žiaden iný kraj podrobne takéto informácie neudáva, a tým pádom ani nemá dáta z tejto oblasti.

Ochrana prírody

Všetky predtým spomenuté údaje a ich analýza by boli vhodnými vstupnými informáciami  pre ochranu prírody v jednotlivých regiónoch, keby sa zbierali údaje v dostatočnom množstve a tiež sa aj analyzovali. Žiaľ, životnému prostrediu nie je kladená dostatočná dôležitosť na regionálnej úrovni, a preto aj niektoré opatrenia na celoslovenskej úrovni nie sú založené na relevantných a špecifických dátach.

Inými slovami sa stránka ministerstva životného prostredia z hľadiska kompletnosti dát ukázala ako nerelevantný zdroj informácií. Perspektívnejšie dáta poskytuje Štatistický úrad a portál SHMÚ, ktoré budú v ďalších fázach dátovej analýzy podrobnejšie preskúmané.