Prečo je potrebné sledovať dáta vo vzdelávaní a analyzovať ich?

Dáta vo vzdelávaní sú dôležité z viacerých dôvodov, no najmä nám informácie z ich analýzy môžu pomôcť pri zvyšovaní efektivity celého vzdelávacieho procesu a prípadne aj pri reforme školstva. Mohli by mať vplyv na zvyšovanie úrovne vzdelávania ako takého, na správne rozloženie školských zariadení a škôl v rámci krajov, regiónov, či celého štátu, na kapacitu vzdelávacích organizácií, ale môžu mať význam aj v súvislosti s prognózou rastu počtu žiakov a študentov. Dôležitým faktorom však je aj záujem o vzdelávanie v daných regiónoch, záujem o štátne a súkromné vzdelávanie, stredoškolské odborné vzdelávanie, ale aj o druh a rozmiestnenie vysokoškolských odborov v rámci regiónov. A v neposlednom rade kvalitu školstva ovplyvňuje aj úroveň vedomostí študentov, čiže je dôležitá aj analýza  úrovne vzdelávania na rôznych typoch škôl a istotne aj financie, ktoré do oblasti vzdelávania investuje štát.

Samozrejme, situácia sa v roku 2020 výrazne zmenila a do analýzy dát prichádzajú aj ďalšie faktory, ako napr. vybavenie škôl na dištančné vzdelávanie, počet detí/rodín, ktoré sa do tohto vzdelávania môžu zapojiť, ako štát na túto situáciu zareagoval v konkrétnych regiónoch, ako k tomu pristúpili aj súkromné firmy, ako pomohli rodinám a deťom s prístupom k internetu a vzdelávaniu online. Tieto skutočnosti však budú premietnuté až do tohtoročných dátových analýz, prípadne do analýz, ktoré prebehnú až po úplnom skončení dištančného vzdelávania v roku 2021 – dúfajme.

V projekte Efektívne regióny, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP EVS, sme sa zamerali na efektivitu zo strany VÚC – financovanie zriadených škôl/oblasti vzdelávania vs. kvalita škôl. V tomto prípade hovorí o kvalite hodnotenie škôl na portáli INEKO, ktorý považujeme za relevantný dátový zdroj vzhľadom na ich komplexnú metodiku, ktorú pri hodnotení používajú. Je ale nutné dodať, že nanešťastie je hodnotenie škôl zo strany INEKO – známka školy – vlastne jediným zdrojom takejto informácie o kvalite škôl na Slovensku (a aj to žiaľ nepokrýva úplne všetky slovenské školy). Taktiež je prevádzkovateľ portálu jediným, kto takéto údaje zbiera dlhodobo, čím poskytuje toľko potrebný pohľad na konkrétne časové obdobie a súvisiace sledovanie trendu kvality v oblasti vzdelávania.

Na čo sú dáta dôležité pri efektívnom vzdelávaní?

Prioritou každého vzdelávania, t. j. na akejkoľvek úrovni od základného až po vysokoškolské vzdelávanie, je hlavne jeho efektivita. Jej úroveň treba nielen pravidelne merať, ale sa ju snažiť aj pravidelne zvyšovať. Aby sa však dala efektivita zvyšovať, je potrebné mať spracované dáta, ktoré na ňu poukazujú a analyzujú ju. Výstupy z analýzy rôznorodých dát by mali byť kľúčom pre učiteľov ako pristupovať k našim deťom, k ich vzdelávaniu, ako ich motivovať, ako zlepšovať kvalitu svojej školy, ako podporiť celý výchovno-vzdelávací proces, ktorým smerom posúvať rozvoj školy a podobne.

Pretože aby mohol učiteľ efektívne učiť, potrebuje mať dáta o svojich žiakoch – z ich hodnotení, výsledkov, ale môže to byť aj z individuálneho hodnotenia. Takto zozbierané dáta musí zanalyzovať a na základe nich sa rozhodnúť, či spôsob jeho výučby je alebo nie je efektívny a či svojou výukou prispieva k zvyšovaniu kvality školy, alebo nie. Tento proces je neustále sa opakujúci  – zber , analýza, návrh plánu učenia s cieľom zefektívniť výučbu – urobiť ju inou, zaujímavejšou, pre žiakov lákavejšou a pod., a tým aj zvýšiť úroveň vzdelania u jednotlivých žiakov alebo študentov, čo nakoniec vedie k práve tak dôležitému zvýšeniu úrovne školy a pod.

Dovolíme si povedať, že keby touto formou pracovala väčšina učiteľov v našom školskom systéme, určite by sa efektivita a úroveň vzdelávania zvyšovala naprieč celým systémom. Nebuďme však iba negatívni a kritickí, výsledky našich študentov, úspechy pri prechode na vyššie vzdelávanie alebo prestup do zahraničia svedčia o tom, že sa tak na niektorých školách a u niektorých pedagógov aj deje. A pritom pedagóg by mohol svoju prácu hodnotiť aj na základe hodnotenia svojich študentov, spätnou väzbou od rodičov, a tým aj orientácii na individuálne potreby svojich žiakov.

Peniaze a efektivita vzdelávania?

Či je vzdelávanie efektívne, o tom môžu rozhodnúť aj financie vložené doň. Dáva štát dostatok peňazí do vzdelávania? Sú peniaze rozdeľované spravodlivo medzi jednotlivé školy? Prečo je úroveň súkromných škôl často vyššia ako štátnych? Je to len o vynaložených prostriedkoch alebo aj o spôsobe vzdelávania a prístupe učiteľov?

Áno, hovorí sa, že školstvo na Slovensku je dlhodobo podfinancované – čo sa týka ohodnotenia učiteľov, peňazí vložených do systému ako takého, do zlepšovania úrovne, podmienok a podobne. Situácia s covidom a dištančným vzdelávaním určite zlepšeniu tejto situácie nepomáha, ale veríme, že sa situácia bude zlepšovať.

V projekte Efektívne regióny sa v rámci dátovej analýzy zameriame práve na množstvo investovaných finančných prostriedkov do škôl a mieru ich kvality a budeme si odpovedať na otázky, či napríklad existujú medzi školami zriadenými VÚC regionálne rozdiely, či platy učiteľov naozaj vplývajú na kvalitu školy, prípadne ako veľmi vplýva HDP na vzdelanostnú úroveň obyvateľstva v danom regióne a podobne. Výsledky budú čoskoro zverejnené.