Efektivita regiónov ako ju nepoznáme

Trnavský samosprávny kraj - víťaz v oblasti školstva a cestnej infraštruktúry    Bratislava, 27. 7. 2021 – Projekt Efektívne regióny analyzuje verejne dostupné dáta z oblasti školstva, cestnej infraštruktúry a životného prostredia. Vďaka tomu došlo po prvýkrát k systematickému pohľadu na kraje a ich efektivitu pri správe vecí verejných.   Projekt priniesol…

Životné prostredie na úrovni regiónov – výsledky dátovej analýzy

Projekt Efektívne regióny, podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP EVS, sa okrem oblasti dopravy a vzdelávania venoval aj životnému prostrediu. V rámci neho boli sledované tri základné oblasti – ovzdušie, vodu a odpady. Všetky uvedené ukazovatele výrazne ovplyvňujú kvalitu životného prostredia v jednotlivých regiónoch Slovenska, pričom sú významným spôsobom…

V efektivite správy ciest vyniká Banskobystrický kraj

Podľa dátovej analýzy projektu Efektívne regióny sa Banskobystrický samosprávny kraj stal za posledných päť rokov víťazom v efektivite spravovania ciest, ktoré má ako kraj na starosti.  „Dáta boli analyzované s ohľadom na hlavný cieľ projektu, ktorým je porovnanie investovaných financií s ich kvalitou – v našom prípade išlo o kvalitu…

Budúcnosť vzdelávania je v hybridnom formáte

Školstvo je dnes už iné a ďaleko otvorenejšie technológiám. Za posledný rok museli študenti, aj školy prejsť na dištančnú formu vzdelávania, naučiť sa využívať technologické zručnosti v praxi a prispôsobiť sa úplne novému spôsobu výučby. Budúcnosť je v hybridnom vzdelávaní - kombinovanej forme vzdelávania. Zhodli sa na tom…

Čo sme sa dozvedeli o vzdelávaní v našich regiónoch

V projekte Efektívne regióny sa okrem oblasti dopravy a životného prostredia venujeme aj vzdelávaniu, konkrétne efektivite financovania škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov. Aby bolo možné „zmerať“ efektivitu VÚC v tejto oblasti, čiže porovnať či financovanie takýchto škôl aj prináša výsledky v zmysle zvyšovania kvality vzdelávania (resp. zlepšovania výsledkov vzdelávania),…

Prečo sú dôležité dáta v životnom prostredí

Životné prostredie ovplyvňuje nás všetkých a práve jeho kvalita nám môže život zlepšovať alebo naopak zhoršovať. Avšak, aby sa kvalita životného prostredia uberala správnym smerom, je dôležité mať o nej dáta, vedieť ich analyzovať a na ich základe následne pripravovať a vykonávať aj opatrenia na jeho zlepšovanie. Počas dátovej…

Kvalita ciest v regiónoch ako ju nepoznáme

Zmerať efektivitu investovania financií v danom kraji je skutočne náročný cieľ. A o to náročnejší je vtedy, keď sa počas detailnej dátovej analýzy ukáže, že nie všetky verejne dostupné dáta majú rovnakú štruktúru, formát a granularitu, prípadne nie sú sledované v každom roku alebo ich nie je možné dodatočne…

Prečo je potrebné sledovať dáta vo vzdelávaní a analyzovať ich?

Dáta vo vzdelávaní sú dôležité z viacerých dôvodov, no najmä nám informácie z ich analýzy môžu pomôcť pri zvyšovaní efektivity celého vzdelávacieho procesu a prípadne aj pri reforme školstva. Mohli by mať vplyv na zvyšovanie úrovne vzdelávania ako takého, na správne rozloženie školských zariadení a škôl v rámci krajov,…

Dôležitá úloha dátovej analýzy

S dátovou analýzou sa v súčasnosti stretávame stále viac. Mnohí však nevedia, čo toto slovné spojenie v skutočnosti znamená a ako sa v biznise využíva. Čo si teda predstaviť pod pojmami dátová analytika či dátová analýza a kde nachádzajú uplatnenie? Zjednodušene povedané analytika je odbor, ktorý sa zaoberá vypracovaním analýz.…