„Efektívne regióny“ sa zamerajú na konkrétne kompetencie VÚC

Projekt „Efektívne regióny“, ktorého realizácia sa začala 1. apríla 2019 sa počas svojho trvania (do marca 2021) bude venovať trom vybraným oblastiam, v ktorých sú VÚC priamo zapojené – doprave,  vzdelávaniu a životnému prostrediu. V každej jednej oblasti projekt identifikuje špecifické indikátory vypovedajúce o jej stave, a najmä kvalite života obyvateľov v danom regióne, samozrejme s ohľadom na to, že pri takto stanovených celkových indikátoroch má každý kraj len čiastočný vplyv na ich zlepšenie.

Projekt si vybral na sledovanie uvedené oblasti záujmu z dôvodu, že najvýraznejšie ovplyvňujú kvalitu a ochotu obyvateľov v danom regióne žiť, presťahovať sa sem, študovať, následne tu pracovať a založiť si prípadne rodinu. Ak tieto tri oblasti v kombinácii s ďalšími, ktoré majú VÚC v kompetencii, zafungujú pozitívne, o to väčšiu šancu má daný región – kraj – zvyšovať svoju efektivitu. Okrem spomínanej dopravy, vzdelávania a životného prostredia patrí ešte do kompetencií samosprávnych krajov aj ich regionálny rozvoj, cestovný ruch, doprava, zdravotníctvo, kultúra, ale aj sociálne služby.

Projekt „Efektívne regióny“ sa na uvedené oblasti bude zameriavať dvomi pohľadmi – efektivitou vynaložených prostriedkov a úrovňou špecifických indikátorov. Do efektivity vynaložených prostriedkov patria priame finančné náklady, keď VÚC investuje vlastné zdroje do vybranej oblasti, ktorou môže byť napr. údržba ciest druhej a tretej triedy, ale aj porovnanie nákladov na jednotku – napr. km cesty. Druhou formou je sledovanie vynaložených financií cez už spomínané špecifické indikátory, príkladom môžu byť vynaložené náklady na údržbu 1 km cesty 2. triedy v súvislosti s kvalitou cesty. A práve k týmto ukazovateľom je potrebné zozbierať v daných regiónoch a krajoch dáta, vhodne ich spracovať a následne porovnať. Až na základe toho budeme vedieť povedať, ktoré regióny Slovenska sú a ktoré nie sú v danom sledovanom období efektívne.

Druhým typom oblasti pôsobenia vyšších územných celkov sú tie, kde VÚC neinvestuje vlastné zdroje, ale má možnosť cez rôzne mechanizmy regulovať prostredie, alebo minimálne ovplyvňovať činnosti iných inštitúcií. V tejto oblasti hovoríme skôr o úspešnosti politiky daného kraja, ako o finančnej efektívnosti.

Každý jeden VÚC má veľa administratívnych nástrojov, ktoré môžu zlepšiť či už dopravnú infraštruktúru alebo stav životného prostredia. Môže tak robiť plánom rozvoja daných oblastí alebo posudzovaním rôznych vplyvov na dané oblasti a všetky tieto globálne indikátory môžu výraznou mierou ovplyvniť daný región a jeho úspešnosť.

Pre oblasť dopravnej infraštruktúry a vzdelávania sa v rámci projektu vytvoria aj iné špecifické indikátory, na ktorých dosiahnutie má každý kraj priamy a finančný vplyv. Tieto indikátory budú teda popisovať nielen celkový stav v danom kraji, ale budú aj metrikou na hodnotenie efektívnosti každého kraja.

Projekt „Efektívne regióny“ je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP EVS.
 

 
Späť na novinky