Efektivita vzdelávania sa v našich regiónoch v rokoch 2020 – 2021 zhoršila

V projekte Efektívne regióny bola okrem oblastí dopravy a životného prostredia analyzovaná aj oblasť školstva, konkrétne efektivite financovania škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov. Projekt Efektívne regióny bol podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP EVS.

Aj po skončení projektu boli zachované postupy a metodiky vyhodnocovania údajov, aby konzistentnosť údajov pretrvala.

Počas implementácie projektu spadali do analyzovaného obdobia dáta z portálu INEKO za školské roky 2014/2015 – 2018/2019 v sledovaných samosprávnych krajoch (všetky okrem BSK). Keďže je portál INEKO stále najdôveryhodnejším a najkomplexnejším zdrojom údajov z tejto oblasti, došlo aj v období udržateľnosti projektu k analýze dát zverejnených priamo na stránkach portálu.

V jednotlivých regiónoch sme sledovali počet žiakov školách a financovanie na žiaka.  Tieto dáta sú podporené ešte informáciami o platoch pedagogických pracovníkov, ktoré taktiež môžu mať určitý súvis s efektivitou v oblasti vzdelávania.

Zlepšujú sa kraje v oblasti kvality škôl a vzdelávania?

Na túto otázku odpovedá zavedený index, ktorý bol počas projektu Efektívne regióny zavedený – index hodnotenia efektivity kraja (index hodnotí kraje na stupnici 1 – 5, kde 5 je najhorší výsledok).

Na základe analýzy dát sa ukázala určitá zmena v poradí krajov. Najhoršia situácia v rámci efektivity vynaložených financií a kvality škôl bola v roku 2020 a 2021 v Banskobystrickom samosprávnom kraji (4,57/4,78), ktorý si za predošlé monitorované obdobie pohoršil. V tesnom závese za ním nasleduje Košický kraj (4,51/4,68). Ten svoje „umiestnenie“ nezmenil. Trojicu s nelichotivými výsledkami v roku 2021 a 2020 uzatvára Žilinský kraj s hodnotou indexu 4,61/4,20.

Na opačnom konci – s najlepšími hodnotami „nášho“ indexu sú v rokoch 2020 – 2021 kraje Trenčiansky (2020 – 4,12) a Trnavský (2021 – 4,41).

Celkovo však môžeme konštatovať, že sa kvalita škôl v rokoch 2020 – 2021 žiaľ nezlepšila. Práve naopak, došlo k jej zhoršeniu. Ani jeden z krajov nedosiahol hodnoty indexu nižšie než 4.

Kým sa v predošlom sledovanom období (2013 – 2019) držala priemerná hodnota indexu efektivity za všetky kraje na 4,0, v aktuálne sledovanom období (2020 – 2021) je to 4,41.

 

 

Financovanie vzdelávania v prepočte na žiaka

Ďalšou analyzovanou oblasťou bolo financovanie na žiaka v rámci jednotlivých škôl zriadených VÚC. Podobne, ako v predošlom období, môžeme konštatovať, že sa z roka na rok priemer financií vynaložených na žiaka vo všetkých regiónoch zvyšuje.

Aktuálne sa žiadny kraj nedostal pod hranicu 4 000 € na žiaka ročne. V roku 2021 vykazoval najvyššie financovanie na žiaka Trenčiansky kraj (4 621 €) a Banskobystrický kraj (4 577 €). Banskobystrický kraj mal najvyššie náklady aj v roku 2020 (4 336).

Naopak, najnižšie náklady boli v roku 2021 aj 2020 zaznamenané v Trnavskom kraji (4 275 € / 4 009 €),  následne v roku 2020 boli druhé najnižšie náklady v Žilinskom kraji (4 030 €) a v 2021 v Nitrianskom kraji (4 286 €).

Na základe výsledkov analýzy zotrváva záver, že napriek zvyšujúcej sa finančnej náročnosti v oblasti vzdelávania a nákladov na žiaka, nedochádza k výraznejšiemu zvyšovaniu kvality škôl.

Polepšili si učitelia so svojimi platmi?

Pri porovnaní platov učiteľov v jednotlivých regiónoch v rokoch 2014 – 2019 a v rokoch 2020 – 2021 vidíme, že k výraznému navýšeniu nedošlo. Priemerný plat sa od roku 2015 pohybuje na úrovni 1 000 € a viac, no k napr. hranici 2 000 € sa zatiaľ nedostal v žiadnom kraji. Len veľmi pomaly prekračuje hranicu 1 400 €.

Kým najvyšší priemerný plat vykazoval v školskom roku 2018/2019 Prešovský kraj (1 413,40 €) a najnižší priemerný plat mali pedagogickí pracovníci v Banskobystrickom kraji (1 343,40 €). V rokoch 2020 – 2021 je situácia veľmi podobná – najvyššie platy sú stále v Prešovskom samosprávnom kraji (2021 – 1 440 €) a najnižšie v Trnavskom kraji (2021 – 1 340 €).

Záver

Celkovo môžeme konštatovať, že sa situácia v kvalite a efektivite samosprávnych krajov v oblasti vzdelávania v rokoch 2020 – 2021 celoplošne zhoršila. Môžeme polemizovať, či to bolo vplyvom pandémie ochorenia COVID-19, alebo nie.

V aktuálne sledovanom období pri daných ukazovateľoch dokonca ani nebadáme až také veľké rozdiely medzi východom a západom Slovenska, ako to bolo v minulosti, keďže sú si hodnoty navrhnutého indexu navzájom medzi krajmi veľmi blízke. V roku 2021 sa pohybujú v rozmedzí 4,41 – 4,78.