Efektivita verejnej správy na Slovensku môže byť vyššia

Efektivita verejnej správy na Slovensku môže byť vyššia – projekt „Efektívne regióny“ vie, ako na to

 

Uvažovali ste niekedy nad tým, aké sú vlastne kompetencie verejnej správy, do akej miery funguje alebo nefunguje verejná správa na Slovensku, alebo čo robiť pre to, aby sa jej funkčnosť zefektívnila? Iniciatíva projektu „Efektívne regióny“ prichádza s ambicióznou myšlienkou zjednodušiť prístup k dátam o fungovaní verejnej správy a zlepšiť tak informovanosť občanov a médií, ako aj zvýšiť kvalitu fungovania verejnej správy.

Verejná správa je mechanizmus výkonnej moci v štáte a vo všeobecnosti predstavuje základ riadiaceho systému celej spoločnosti na Slovensku. Je organizovaná na troch úrovniach: štát-kraj-obec. Každá z týchto úrovní má vlastné úlohy a zodpovednosti, pričom právnymi formami zabezpečuje realizáciu zákonov, vykonáva konkrétne činnosti, využíva pre ich realizáciu špecifické metódy, no najmä v nej prevláda verejno-organizátorská činnosť v súlade s verejnými záujmami.

V súčasnosti existuje niekoľko iniciatív pre efektívnu verejnú správu, z ktorých môžeme spomenúť napr. Operačný program Efektívna verejná správa, Národný projekt Optimalizácia procesov vo verejnej správe alebo Komplexný informačný systém pre verejnú správu, či portál Cena štátu, kde je návštevník pomerne jednoduchým spôsobom informovaný o verejnom obstarávaní a celkových finančných tokoch.

No napriek všetkým týmto iniciatívam, funkčnosť verejnej správy, jej reálne výsledky a odozva občanov v závislosti od vynaložených finančných prostriedkov zostávajú vo všeobecnosti stále pomerne ťažko zmapovateľnými kategóriami. A práve preto je potrebné nazrieť hlbšie do kompetencií, metód a techník využívania nástrojov manažmentu verejnej správy.

Dôležité je uvedomiť si, že v súčasnosti je hodnotenie výkonu verejných inštitúcií často len výsledkom subjektívnej skúsenosti občanov a ich bezprostredného kontaktu s úradníkmi, ktorí sú jednou z jej mnohých súčastí. Napriek tomu, že došlo k zlepšeniu informovanosti, niektoré oblasti pôsobenia verejnej správy stále vykazujú znaky nepravidelnosti a fragmentácie. Verejné inštitúcie však pritom zohrávajú zásadnú úlohu pri určovaní správnych stimulov, znižovaní neistoty a umožňovaní dlhodobej prosperity. Nedostatky vo fungovaní verejnej správy môžu vytvárať značné prekážky pre fungovanie jednotného trhu, investície na regionálnej a miestnej úrovni, ako aj pre inovácie.

Súčasná rýchlosť sociálnych, technologických a hospodárskych zmien si vyžaduje, aby sa všetky verejné správy prispôsobili novým okolnostiam. Pre zvýšenie efektivity verejnej správy je však v prvom rade nevyhnutná dôkladná analýza parametrov popisujúcich skvalitňovanie (alebo zhoršovanie) stavu spoločenského života vo vybraných oblastiach v závislosti od investovaných prostriedkov.

Projekt „Efektívne regióny“, podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP EVS, má preto za cieľ identifikovať dostupné relevantné dáta a vyvinúť komplexnú platformu, kde by sa dali do súvisu informácie o nákladoch a dosiahnutých benefitoch v identifikovaných oblastiach verejných politík na regionálnej úrovni. Pôjde o tie oblasti verejných politík, ktoré sú v kompetencii vyšších územných celkov – konkrétne o dopravnú infraštruktúru, životné prostredie a vzdelávanie.

 

Ambíciou projektu je prispieť k lepšej informovanosti širokej verejnosti o fungovaní verejnej správy vďaka komplexnému spracovaniu dát, čo by v konečnom dôsledku viedlo aj k zefektívneniu správy VÚC a zjednodušeniu prístupu médií k informáciám o ich fungovaní.

Na základe prezentovaných dát sa bude môcť obyvateľstvo dozvedieť o tom, ako verejná správa získava a míňa verejné zdroje vo vzťahu k jej výkonu v jednotlivých oblastiach a službách, ako sa darí slovenskej ekonomike, ako sa vyvíja demografická krivka alebo konkrétnejšie, ako sa mení alebo nemení situácia v slovenskom zdravotníctve.

Realizácia projektu má trvať dva roky a spustenie platformy do plnej prevádzky sa očakáva v roku 2021.
 

 
Späť na novinky