Doprava – významný indikátor efektivity regiónov

Určite ste sa už niekedy zamýšľali nad tým, či aktuálne prebiehajúca uzávera cesty je potrebná a či má prioritu pred ostatnými problémami v meste/kraji, alebo či sa mal opravovať práve tento úsek cesty a nie ten, cez ktorý ste cestovali autom včera a skoro ste si zničili nápravu.

Áno, všetky tieto otázky v podstate smerujú len k jednému najväčšiemu otázniku – ktorým je efektivita práce jednotlivých inštitúcií, ktoré majú tieto problémy v kompetencii. V niektorých prípadoch ide o správu na úrovni samospráv, v iných zase o kompetencie na úrovni VÚC.

Aktuálne implementovaný projekt „Efektívne regióny“ sa bude zaoberať presne touto otázkou efektivity na úrovni VÚC počas nadchádzajúcich dvoch rokov.

Prvou oblasťou, na ktorú sa projekt zameria, je doprava a dopravná infraštruktúra v jednotlivých regiónoch. Stav a úroveň dopravnej infraštruktúry výrazne ovplyvňuje a uľahčuje, resp. sťažuje život obyvateľom v daných regiónoch. Keď žijete v oblasti, z ktorej máte ťažkú dopravnú dostupnosť napríklad na miesto pracoviska alebo k lekárovi, celková efektívnosť tohto regiónu a jeho obyvateľov klesá.

Dopravná infraštruktúra a služby poskytované v doprave sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Zároveň však podmieňujú aj dosahovanie ekonomického rastu, zvyšovanie konkurencieschopnosti a prosperity spoločnosti. Prispievajú k zvyšovaniu zamestnanosti a sú kľúčovým faktorom pre prílev zahraničných investícií, či rozvoj cestovného ruchu, no napomáhajú aj znižovaniu disparity medzi regiónmi. Rozvoj hlavnej dopravnej infraštruktúry je rozsiahly, finančne i technicky náročný proces a v podmienkach Slovenskej republiky zo strednodobého hľadiska bude aj naďalej silne závislý od zdrojov z fondov EÚ.

Projekt „Efektívne regióny“ sa bude orientovať na identifikáciu stavu dopravnej infraštruktúry, keďže cesty 2.a 3. triedy sú práve v kompetencii vyšších územných celkov.

V tejto oblasti projekt predpokladá identifikáciu a spracovanie špecializovaných indikátorov, medzi ktoré môže patriť dĺžka udržiavaných ciest, kvalita cestnej komunikácie, alebo počet dopravných nehôd v danej oblasti. V tomto prípade ide o globálne indikátory, pretože výrazne ovplyvňujú kvalitu života a dopravnej infraštruktúry daného regiónu.

Dôležité sú však aj špecifické – konkrétnejšie – indikátory v tejto oblasti, ktorými sú napríklad dĺžka udržiavaných ciest 2. a 3. kategórie, kvalita udržiavanej cestnej komunikácie 2. a 3. kategórie alebo počet dopravných nehôd na cestách 2. a 3. kategórie.

Kvalitu a efektívnosť dopravnej infraštruktúry však môžu určite ovplyvňovať aj ďalšie zaujímavé ukazovatele, ako napr. počet motorových vozidiel v danom regióne, či ukazovatele cestnej dopravy – počet prepravovaných osôb alebo prevezeného tovaru.

Problematika je to, ako vidieť, nesmierne rozsiahla a je určite dôležité sa jej venovať, aby sa život obyvateľov Slovenska mohol začať naozaj zlepšovať a aby mali občania možnosť (aspoň čiastočne) porozumieť „fungovaniu“ ich kraja a sledovať ako efektívne pracuje s verejnými financiami.

Projekt „Efektívne regióny“, podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP EVS, si vytýčil presne takýto cieľ – prostredníctvom špecializovanej platformy, ktorá bude spracúvať verejne dostupné dáta, poskytnúť uvedené informácie obyvateľom, médiám a aj samotným predstaviteľom VÚC.

Keďže je však náročnosť témy extrémna, je potrebné spracovať a spoznať v prvom kroku iba určitú skupinu vybraných indikátorov, ktoré poskytnú potrebné informácie na spracovanie a pomôžu nastoliť trend ďalšej práce s dostupnými údajmi.
 

 
Späť na novinky