Dátové zdroje

V projekte Efektívne regióny boli dátovej analýze podrobené tri oblasti pôsobenia VÚC – doprava, vzdelávanie a životné prostredie.

Pre každú z týchto oblastí boli identifikované relevantné dátové zdroje, z ktorých sa v rámci analýzy čerpali údaje k vybraným ukazovateľom hodnotiacim efektivitu krajov.

 

1. Doprava


Ukazovateľ: Technická kvalita ciest
V rámci technickej kvality ciest sú sledované dva indikátory, ktoré sú premenným technickým parametrom určujúcim stav vozovky – IRI a RUT. Údaje k týmto ukazovateľom boli spracované z podkladov dátového zdroja Slovenská správa ciest. Zdrojový link: https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Statisticke-prehlady/k-1-1-2019.alej (podklady sú dostupné v .pdf)

Ukazovateľ: Nehodovosť
V rámci nehodovosti sa sleduje počet dopravných nehôd na cestách II. triedy a dĺžka cestných komunikácií II. triedy, ktoré spravuje kraj. Dátový zdroj pre údaje k počtu dopravných nehôd sú štatistické záznamy zverejnené priamo na stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zdrojový link: https://www.minv.sk/?kompletna-statistika.

Dĺžka ciest bola spracovaná na základe informácií uvedených v Záverečnom účte príslušného kraja za príslušný rok. Záverečné účty sú dostupné na stránkach jednotlivých krajov vo formáte .pdf.

Ukazovateľ: Financovanie
Pri analýze financovania správy a údržby ciest II. a III. triedy, ktoré má kraj vo svojej správe, sú spracovávané údaje z krajských rozpočtov jednotlivých VÚC. Dátovým zdrojom sú opäť Záverečné účety jednotlivých krajov, konkrétne časť venovaná bežným výdavkom v rozpočtovom programe Doprava.  Záverečné účty sú dostupné na stránkach jednotlivých krajov vo formáte .pdf.

 

2. Vzdelávanie

 

Ukazovateľ: Financovanie na žiaka
Pre sledovaný indikátor sa analyzujú údaje týkajúce sa financovania žiakov v jednotlivých krajoch. Dátovým zdrojom sú v tomto prípade Záverečné účty jednotlivých krajov za príslušný rok, konkrétne bežné výdavky v programe Vzdelávanie. Záverečné účty sú dostupné na stránkach jednotlivých krajov vo formáte .pdf.

Okrem toho je analyzovaný aj počet žiakov na školách, ktoré zriaďuje daný VÚC. Dátovým zdrojom pre tieto údaje je portál INEKO a „záznam“ konkrétnej školy. Link: https://skoly.ineko.sk/.

Ukazovateľ: Výsledky vzdelávania
Dáta k tomuto indikátoru sú prevzané priamo z portálu INEKO – INEKO hodnotenie školy podľa stanovených kritérií a príslušnej metodiky. Link: https://skoly.ineko.sk/.

Ukazovateľ: Platy pedagogických pracovníkov
Tento indikátor bol spracovaný na základe údajov z portálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Link: https://www.minedu.sk/statisticke-zistovanie-o-pracovnikoch-a-mzdach/. Štatistický prehľad je dostupný v .pdf formáte.

 

3. Životné prostredie

 

Ukazovateľ: Vzduch
Pri komplexnom ukazovateli Vzduch sú analyzované viaceré čiastkové indikátory, ktoré ovplyvňujú kvalitu ovzdušia – tuhé častice, oxid siričitý, oxid dusnatý a oxid uhoľnatý. Primárnym dátovým zdrojom pre tieto údaje je špecializovaný portál Slovenského hydrometeorologického ústavu – NEIS. Zdrojový link: https://neispz.shmu.sk/ (časť 1.3.00 – tuhé znečisťujúce látky; časť 3.9.99 oxid siričitý; časť   oxidy dusíka (NOx – oxid dusnatý); časť 3.5.01 oxid uhoľnatý).

Ukazovateľ: Voda
Pri komplexnom ukazovateli Voda sú analyzované viaceré čiastkové indikátory, ktoré ovplyvňujú kvalitu a čistotu vody – vypúšťaná odpadová voda, čistená odpadová voda. Primárnym dátovým zdrojom pre tieto údaje sú štatistické prehľady poskytované Štatistickým úradom SR. Zdrojový link pre ukazovateľ Množstvo vypúšťanej odpadovej vody: http://datacube.statistics.sk/#!/report/sk/VBD_SK_WIN/vh3003rr/iAE823EE3E17B4032B34041F80AC15015. Zdrojový link pre ukazovateľ Množstvo čistených odpadových vôd: http://datacube.statistics.sk/#!/report/sk/VBD_SK_WIN/vh3003rr/iAE823EE3E17B4032B34041F80AC15015.

Ukazovateľ: Manažment odpadov
Pri tomto komplexnom ukazovateli sú analyzované viaceré čiastkové indikátory, ktoré ovplyvňujú spôsob narábania s odpadom – recyklácia komunálneho odpadu a skládkovanie komunálneho odpadu. Primárnym dátovým zdrojom pre tieto údaje sú štatistické prehľady poskytované Štatistickým úradom SR. Zdrojový link pre ukazovateľ Miera recyklácie komunálneho odpadu: http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/zp3002rr/v_zp3002rr_00_00_00_sk. Zdrojový link pre ukazovateľ Miera skládkovania komunálneho odpadu: http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/zp3002rr/v_zp3002rr_00_00_00_sk

Okrem toho je sledované aj napĺňanie strategických cieľov do roku 2030 (viac v nasledovnom dokumente https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/01/SLOVENSKO-2030.pdf)

 

Detailné exporty údajov sú dostupné pri každej sledovanej oblasti v časti „Podrobný prehľad“.