Aký je stav životného prostredia na úrovni regiónov?

V projekte Efektívne regióny sme sa popri doprave a vzdelávaní venovali aj životnému prostrediu. Projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP EVS. V rámci neho boli a stále sú sledované tri základné oblasti – ovzdušie, voda a odpady.

Kto sa zmenila kvalita životného prostredia v krajoch za dva roky?

Rovnako, ako pri ostatných analyzovaných oblasťou, aj v prípade životného prostredia pracujeme s vlastnoručne navrhnutým indexom popisujúcim efektivitu krajov v analyzovanej oblasti.

Ukazovatele, ktoré boli analyzované v rokoch 2020 a 2021 sú stále dáta o kvalite ovzdušia, vody (množstvo vypúšťanej a čistenej odpadovej vody) a manažmentu odpadov (miera recyklácie, miera skládkovania a napĺňanie strategických cieľov do roku 2030[1]).

V roku 2019 bol „víťazom“ Trenčiansky (s hodnotením 1,8) a „porazeným“ Banskobystrický kraj (s hodnotením 2,5). Dnes je situácia odlišná. V roku 2021 najlepší index efektivity dosiahol  Prešovský kraj (1,52) a najhorší Košický kraj (2,40). Košický kraj vykazoval najhoršie hodnoty indexu aj v roku 2020, najlepšie z hodnotenia „vyšiel“ kraj Trnavský (1,69).

Z dátovej analýzy môžeme konštatovať, že prakticky u všetkých krajov sa hodnotenie pomaly zlepšuje. Každý kraj zaznamenal zlepšenie oproti roku 2019 aj 2020.

Vzduch

Jedným z pravidelne sledovaných ukazovateľov je kvalita ovzdušia (podiel SO, NO, CO a tuhé znečisťujúce častice).

V rámci tohto ukazovateľa mal najlepšie hodnotenie v roku 2020 (90,33 %) aj 2021 (93,08 %) Prešovský kraj, ktorý tak pokračuje v trende nastolenom v 2019. Druhým najlepším je Trnavský kraj (2020 – 84,97 % / 2021 – 85,43 %), ktorý taktiež sleduje vývoj spred roka 2020.

Voda

Čo sa týka ukazovateľa „voda“, hodnotiaci index spracovával súvislosti medzi množstvom vypúšťanej a čistenej odpadovej vody.

Hodnotenie na úrovni 100 % si v prípade roku 2020 drží Trnavský, Trenčiansky a Žilinský kraj. V roku 2021 toto hodnotenie nedosiahol žiadny z krajov, no Trnavská župa sa dostala na úroveň 99,99 %.

Ostatné kraje sa v priebehu rokov 2020 – 2021 držia na úrovni 97 – 98 %. Najnižšie hodnotenie vykazuje v oboch sledovaných rokoch Banskobystrický kraj, ktorý si tak drží „svoj trend“ aj z predošlého monitorovaného obdobia (2013 – 2019).

Manažment odpadov

V prípade tohto ukazovateľa môžeme potvrdiť, že miera recyklácie odpadov a skládkovania sa zvýšila u všetkých krajov. Kým v predošlom sledovanom období ani jeden kraj nedosiahol 50 % mieru recyklácie, majú v roku 2021 štyri kraje mieru recyklácie nad 50 %. Takéto hodnotenie dosiahli Trnavský (53,62 %), Žilinský (51,35%), Nitriansky (50,24 %) a Trenčiansky (50,26 %) kraj.

V rámci miery recyklácie odpadov môžeme teda potvrdiť stúpajúci trend u všetkých krajov.

Čo sa týka miery skládkovania, táto taktiež sleduje pozitívny trend – v tomto prípade znižovania množstva skládok.

Kým v roku 2019 sa kraje „držali“ na cca 54 %, pričom najlepším bol Košický kraj s 35,74 % mierou skládkovania. V rokoch 2020 – 2021 máme priemernú mieru skládkovania na úrovni 45,23 %. Svoje prvenstvo si aj v roku 2021 udržal Košický kraj s ešte lepším výsledkom – 31,00 %, na druhom mieste je za ním so značným odstupom Trnavský kraj (43,77 %). Najhoršiu mieru skládkovania má podľa našich prepočtov Banskobystrický kraj (49,47 %).

Na druhej strane treba však uviesť, že sa oproti roku 2020 všetky kraje významne zlepšili, keďže (okrem KSK) vykazovali nad 52 % mieru skládkovania, v prípade Prešovského (57,47 %) a Trenčianskeho (57,33 %) kraja išlo až o hodnoty prekračujúce 57 %.

Z hľadiska naplňovania cieľov národnej stratégie[2] sú najlepšie v naplňovaní miery recyklácie v roku 2021 Trnavský kraj (89,37 %) a Žilinský kraj (85,58 %). No aj u ostatných krajov sme zaznamenali výrazný skok vpred, keď z pôvodných cca 45 % sa všetky posunuli na úroveň 80 % a viac. Na poslednom mieste je v tomto ukazovateli Košický kraj s 65,73 % napĺňaním národnej stratégie 2030.

Okrem cieľov národnej stratégie v miere recyklácie, sme pri tejto stratégii sledovali aj ciele v miere skládkovania.

Vynikajúce výsledky v tomto smere vykazuje v roku 2021 Košický kraj s 80,65 %. Nasleduje značná priepasť a ostatné kraje s hodnotami 50 – 57 %. Košický kraj tak pokračuje v trende sledovanom už v roku 2019, kedy dosahoval hodnoty 69,95 % a ostatné kraje iba 43,5 %.

Z hľadiska celkového manažmentu odpadov sú v roku 2021 najefektívnejšie Košický (73,19 %) a Trnavský (73,24 %) kraj, ktoré si opäť držia svoje prvenstvo z roku 2019. Najhoršie je na tom Banskobystrický kraj s 66,51 % hodnotou počítaného indexu.

[1] podľa dokumentu Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030 – nové znenie. MIRRI, 2020

[2] Podľa dokumentu Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030 – nové znenie (MIRRI, 2020)